Paginabegin

Algemene Voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken een integrerend deel uit van de overeenkomst tussen
partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De koper
verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene en bijzondere voorwaarden en doet uitdrukkelijk afstand van alle
bepalingen en voorwaarden zoals bijvoorbeeld zijn eigen inkoopvoorwaarden, die in tegenstelling zouden zijn met huidige
voorwaarden.

2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis. Geen enkele bestelling of zij rechtstreeks of door tussenkomst van
onze vertegenwoordigers geboekt wordt, is geldig tenzij na aanvaarding door onze firma. Slechts bij schriftelijke
verkoopsbevestigingen komt een overeenkomst tot stand. De koper wordt geacht onze voorwaarden te aanvaarden door zijn
bestellling. Alle hoe ook genaamde studies, ontwerpen, bestekken, plannen of documentatie door BVBA Van Biesen-Everaert
verstrekt, blijven steeds haar volledige eigendom en moeten haar op het eerste verzoek worden teruggegeven. In geen geval
mogen bedoelde stukken aan derden uitgeleend of in mededeling gegeven worden.

3. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

4. De leveringstermijnen moeten aanzien worden als inlichting en kunnen niet leiden tot kontraktbreuk of schadeloosstelling. Alle
onvoorziene omstandigheden, welke de fabricatie en de zending belemmeren, zowel in onze magazijnen als bij onze leveranciers,
dienen beschouwd als gevallen van overmacht, dewelke ons van rechtswege ontslaan van elke verbintenis en
verantwoordelijkheid. De koper heeft niet het recht de geleverde materialen aan de verkoper terug te sturen, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij terugname van voorraadartikelen zal de verkoper 20% van de factuurwaarde
aanrekenen voor vracht- en administratiekosten. De terugname zal echter alleen door de verkoper aanvaard worden indien deze
artikelen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking bevinden.

5. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

7. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk
bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan
gemeld te worden.

8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum).

9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De
verkrijger draagt de risico?s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de
factuur op de 8ste dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een
eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door
de in gebreke gebleven koper.

10. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog
niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden
beschouwd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% ten laste van de koper, met een minimum van 25 EUR ten titel van
schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante
invorderingskosten. Bij wanbetaling op een eventuele vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze vordering van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% te rekenen vanaf de vervaldag. De enkele vertraging in betaling, zij het
van een gedeelte der vordering, gedurende 2 maanden na vervaldag geeft, zonder enige ingebrekestelling, aanleiding tot betaling
door de debiteur van een verhogingsbeding van 15% op het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 75 EUR.
Gerechtskosten of andere inningskosten vallen steeds ten laste van de koper. De goederen blijven onze eigendom tot volledige
prijs(hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

11. In geval van niet-betaling, of indien de koper ??n of andere schuldeiser, termijnen of uitstellen, een rechterlijk of
buitenrechterlijk akkoord vraagt, of indien geheel of ten dele zijn goederen zijn aangeslagen bij de opeising van een schuldeiser of
in geval van overlijden, zullen de goederen binnen de 24 uur aan de verkoper worden teruggestuurd. In geval van niet teruggave,
gedurende deze termijn, zal de verkoper gemachtigd zijn de goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden, zonder
rechtelijke tussenkomst.

12. De goederen zijn niet gewaarborgd, onder geen beding, behalve indien er op de factuur een geschreven en door de zaakvoerder
getekende garantieverklaring staat. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op ons voor schadeloosstelling indien de goederen
door hun aanwending schade berokkenen of oorzaak zijn van ongevallen.

13. De verpakking wordt, indien nodig, aangerekend en nooit teruggenomen.

14. Elke wijziging aan bovenstaande voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aangenomen te worden. Voor alles wat
niet uitdrukkelijk door bovenstaande voorwaarden is voorzien, geldt uitsluitend het Belgisch Recht.

Algemene Voorwaarden


1. Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken een integrerend deel uit van de overeenkomst tussen
partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De koper
verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene en bijzondere voorwaarden en doet uitdrukkelijk afstand van alle
bepalingen en voorwaarden zoals bijvoorbeeld zijn eigen inkoopvoorwaarden, die in tegenstelling zouden zijn met huidige
voorwaarden.

2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis. Geen enkele bestelling of zij rechtstreeks of door tussenkomst van
onze vertegenwoordigers geboekt wordt, is geldig tenzij na aanvaarding door onze firma. Slechts bij schriftelijke
verkoopsbevestigingen komt een overeenkomst tot stand. De koper wordt geacht onze voorwaarden te aanvaarden door zijn
bestellling. Alle hoe ook genaamde studies, ontwerpen, bestekken, plannen of documentatie door BVBA Van Biesen-Everaert
verstrekt, blijven steeds haar volledige eigendom en moeten haar op het eerste verzoek worden teruggegeven. In geen geval
mogen bedoelde stukken aan derden uitgeleend of in mededeling gegeven worden.

3. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

4. De leveringstermijnen moeten aanzien worden als inlichting en kunnen niet leiden tot kontraktbreuk of schadeloosstelling. Alle
onvoorziene omstandigheden, welke de fabricatie en de zending belemmeren, zowel in onze magazijnen als bij onze leveranciers,
dienen beschouwd als gevallen van overmacht, dewelke ons van rechtswege ontslaan van elke verbintenis en
verantwoordelijkheid. De koper heeft niet het recht de geleverde materialen aan de verkoper terug te sturen, behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij terugname van voorraadartikelen zal de verkoper 20% van de factuurwaarde
aanrekenen voor vracht- en administratiekosten. De terugname zal echter alleen door de verkoper aanvaard worden indien deze
artikelen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking bevinden.

5. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

6. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

7. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk
bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan
gemeld te worden.

8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar (of: onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum).

9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De
verkrijger draagt de risico?s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de
factuur op de 8ste dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een
eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door
de in gebreke gebleven koper.

10. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog
niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden
beschouwd, met een forfaitaire schadevergoeding van 10% ten laste van de koper, met een minimum van 25 EUR ten titel van
schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante
invorderingskosten. Bij wanbetaling op een eventuele vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze vordering van rechtswege
en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12% te rekenen vanaf de vervaldag. De enkele vertraging in betaling, zij het
van een gedeelte der vordering, gedurende 2 maanden na vervaldag geeft, zonder enige ingebrekestelling, aanleiding tot betaling
door de debiteur van een verhogingsbeding van 15% op het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 75 EUR.
Gerechtskosten of andere inningskosten vallen steeds ten laste van de koper. De goederen blijven onze eigendom tot volledige
prijs(hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.

11. In geval van niet-betaling, of indien de koper ??n of andere schuldeiser, termijnen of uitstellen, een rechterlijk of
buitenrechterlijk akkoord vraagt, of indien geheel of ten dele zijn goederen zijn aangeslagen bij de opeising van een schuldeiser of
in geval van overlijden, zullen de goederen binnen de 24 uur aan de verkoper worden teruggestuurd. In geval van niet teruggave,
gedurende deze termijn, zal de verkoper gemachtigd zijn de goederen terug te nemen waar ze zich ook bevinden, zonder
rechtelijke tussenkomst.

12. De goederen zijn niet gewaarborgd, onder geen beding, behalve indien er op de factuur een geschreven en door de zaakvoerder
getekende garantieverklaring staat. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op ons voor schadeloosstelling indien de goederen
door hun aanwending schade berokkenen of oorzaak zijn van ongevallen.

13. De verpakking wordt, indien nodig, aangerekend en nooit teruggenomen.

14. Elke wijziging aan bovenstaande voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aangenomen te worden. Voor alles wat
niet uitdrukkelijk door bovenstaande voorwaarden is voorzien, geldt uitsluitend het Belgisch Recht.


Van Biesen - Everaert Bvba

  Eeksken 85 - 1745 Opwijk

  info@vbe-bouw.be

  +32 (0)52 35 83 28

  +32(0)52 35 84 31


Ma - Vrij07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zat07:30 - 12:00
ZonGesloten

Contact


Van Biesen - Everaert Bvba

  Eeksken 85 - 1745 Opwijk

  info@vbe-bouw.be

  +32 (0)52 35 83 28

Openingsuren


Ma - Vrij07:30 - 12:00
13:00 - 18:00
Zat07:30 - 12:00
ZonGesloten
© Copyright 2024 Van Biesen - Everaert. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk gemaakt door Sana Commerce.